Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Wolności i Solidarności Odznaka Honorowa Działacza Opozycji lub Osoby Represjonowanej Złota Odznaka za Zasługi Konfederacji Polski Niepodległej Solidarność - KPN
Instytut Pamięci Narodowej - Ofiary Stanu Wojennego
Instytut Pamięci Narodowej "Ofiary Stanu Wojennego", ISBN 978-83-60464-52-6, Warszawa 2007.

Album plenerowej wystawy IPN o tej samej nazwie, prezentującej śmiertelne ofiary stanu wojennego, wystawianej cyklicznie we wszystkich większych miastach. Podobnie jak wystawa, album składa się z tablic ukazujących sylwetki i krótkie biogramy ofiar, w tym Jacka Jerza. We wstępie do książki (str. 9 nienumerowana, pod zdjęciem z wiecu z Anną Walentynowicz, L. Wałęsą i J. Jerzem) znajduje się informacja, że wg IPN istnieją poszlaki wskazujące na możliwość otrucia J. Jerza przez SB za pomocą Furosemidu, którym w 1981 r. w Radomiu usiłowano otruć Annę Walentynowicz. Wspomniane jest również pisemne polecenie szefa radomskiej SB wydane kilka tygodni przed śmiercią J. Jerza by przeprowadzić wobec niego "przedsięwzięcie specjalne".


Andrzej Sobieraj - Radomska droga do wolności 1980-1984
Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym przy wsparciu Gminy Miasta Radomia, Radom 2008.

Obszerna (511 stron) książka w najdrobniejszych szczegółach opisująca powstanie i działalność NSZZ "Solidarność", Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) na Ziemi Radomskiej, oraz udział radomskich działaczy - przede wszystkim nierozłącznego tandemu jaki stanowili Andrzej Sobieraj i Jacek Jerz - w lokalnych i ogólnopolskich działaniach związku i KPN. Wartość publikacji dodatkowo podnosi szeroki wybór (blisko połowa objętości książki) dokumentów i zdjęć, a także (udokumentowana notami IPN) lista działających w Radomiu tajnych współpracowników i funkcjonariuszy SB. Pozycja ta (choć oczywiście pisana z subiektywnego punktu widzenia autora) jest nadal najobszerniejszym i najbardziej szczegółowym opisem wydarzeń tego okresu na Ziemi Radomskiej oraz ich wpływu na działania związku na szczeblu ogólnokrajowym. Do postaci J. Jerza odnosi się niemal każda strona tej publikacji.


Jawnie i w podziemiu - Wspomnienia ludzi "Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989)
Instytut Pamięci Narodowej, ISBN 978-83-7629-190-1, Lublin 2010.

Kolejna obszerna (435 stron) pozycja prezentująca wspomnienia czołowych radomskich działaczy opozycyjnych z lat 1980-1989. Pomimo śmierci Jacka Jerza na początku 1983 r., a więc w zaledwie 1/3 okresu objętego książką, według indeksu nazwisk jest on (zaraz po L. Wałęsie) najczęściej opisywaną w książce postacią (łącznie na 57 stronach, na niektórych z nich wielokrotnie). Oprócz znanych wydarzeń, autorzy wspomnień często ujawniają interesujące niuanse, wypowiedzi i sytuacje. Szczególnie warte polecenia są wspomnienia Bronisława Kawęckiego, Zdzisława Podkowińskiego, Jadwigi Dałek-Boryczko i Andrzeja Sobieraja, opisujące faktyczną rolę i format postaci Jacka Jerza, nie tylko w radomskich ale i ogólnopolskich wydarzeniach zrywu niepodległościowego w latach 1980-1983. Liczne cytaty z ich wypowiedzi przedstawiamy w opisie działalności Jacka Jerza w dziale Działalność niniejszego serwisu.


Nikczemność i honor. Stan wojenny w stu odsłonach
prof. dr hab. Wojciech Polak, dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, ks. dr Michał Damazyn. Biały Kruk, ISBN 978-83-7553-324-8, Kraków 2021.

Wydane w październiku 2021 r., liczące 584 strony opracowanie naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - twórców Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL na Wydziale Nauk Historycznych UMK - na temat stanu wojennego, przedstawiające go w tytułowych 100 odsłonach ukazujących ważne i tragiczne wydarzenia stanu wojennego, postawy oprawców oraz losy ofiar śmiertelnych. Każdy z ponad stu rozdziałów to osobna migawka, z jednej strony ukazująca bestialstwo i nikczemność, a z drugiej bohaterstwo i opór wobec zła. Jackowi Jerzowi poświęcono rozdział nr 48 (strony 294-300) zatytułowany Jacek Jerz - ojciec radomskiej "Solidarności", szczegółowo przedstawiający jego działalność i zasługi, internowanie i represje, a także okoliczności jego nagłej śmierci bezpośrednio po spotkaniu z tą samą tajną współpracowniczką SB, której wcześniej zlecono - na szczęście nieudaną - próbę otrucia Anny Walentynowicz.


Solidarność Ziemia Radomska w dokumentach 1980-1989
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-189-5, Lublin 2010.

480-stronnicowe opracowanie prezentujące powstanie i działalność NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w latach 1980-1989 w oparciu o dokumenty - zarówno związkowe jak i dokumentację Służby Bezpieczeństwa z zasobów archiwalnych IPN. Poza wstępem autora opracowania (Marek Wierzbicki z radomskiej delegatury IPN), książka stanowi zbiór setek dokumentów z komentarzami w postaci przypisów. Pomimo śmierci Jacka Jerza w 1/3 okresu objętego tym opracowaniem, dokumenty wprost odnoszące się do niego występują na 40 stronach (tj. blisko 10% objętości książki), a dziesiątki innych - sygnowanych zbiorowo jako Zarząd MKZ czy Prezydium - również dokumentują działania podejmowane z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem. Publikacja dotyczy jedynie działalności NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, a co za tym idzie nie zawiera żadnych dokumentów dotyczących prężnej działalności radomskiej KPN i Komitetu Obrony Więzionych za Przekoniania (będących od połowy 1981 r. polem szczególnej aktywności Jacka Jerza) - niestety, działalność tych niepodległościowych organizacji nadal nie doczekała się podobnych opracowań.


David Morgan - Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca 1976
Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Studiów Politycznych PAN, seria "Monografie" tom 12, Warszawa 2004.

Książka mieszkającego w Polsce amerykańskiego historyka Davida Morgana o procesie kształtowania społecznej pamięci o robotniczym proteście w Radomiu 25 czerwca 1976 r. od czasu samych wydarzeń aż po współczesność, w oparciu o dokumenty archiwalne, prasę, relacje uczestników i świadków wydarzeń. Jej częścią jest opis działalności radomskiej "Solidarności" w latach 1980-1981 - w tym działań Jacka Jerza - zmierzających do ukarania winnych radomskich wydarzeń i rehabilitacji ich ofiar: usunięcia ze stanowisk radomskich dygnitarzy, odsłonięcia kamienia węgielnego, itp. Publikacja zawiera wiele informacji nt. Jacka Jerza, m.in. na temat jego spotkania z Edwardem Gierkiem i jego roli w negocjacjach z wicepremierem Rakowskim, w wyniku których rozpoczęły się rozmowy radomskiej Solidarności z delegacją rządową.


I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Stenogramy, tom I (jednoczęściowy) i tom II (cz. 1 i 2)
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011 (tom I, ISBN 978-83-7629-287-8) i 2013 (tom II, ISBN 978-83-7629-467-4).

Potężne, dwutomowe wydanie (tom I liczy 1072 strony zaś obie części tomu II łącznie 1812 stron) pełnego zapisu stenograficznego obu tur obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Do każdej z książek dołączono płytę DVD zawierającą pełen zapis dźwiękowy obrad. Jacek Jerz był aktywnym uczestnikiem Zjazdu - autorem licznych wystąpień i wniosków, przede wszystkim z zakresu praworządności, obrony więźniów politycznych, współpracy Związku z organizacjami i partiami politycznymi. W jednym z najdłuższych na Zjeździe wystąpień przedstawił w imieniu władz KPN Plan Stabilizacji Gospodarczej, był także współautorem uchwały Zjazdu o uznaniu Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania za oficjalne agendy NSZZ "Solidarność", uchwały w sprawie więźniów politycznych oraz uchwały dotyczącej samorozwiązania się KSS KOR. Kandydował do Komisji Krajowej. Niniejsza publikacja dokumentuje wszystkie jego wystąpienia, zarówno w stenogramach jak i w postaci nagrań dźwiękowych.


Marek Żukowski - Ośrodki odosobnienia w Polsce w latach 1981-1982
Stowarzyszenie Pokolenie, Wydawnictwo Trio, Biblioteka Encyklopedii Solidarności, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7436-313-6, 688 stron.

Publikacja o charakterze monografii źródłowej stanowiąca pierwsze tego typu opracowanie prezentujące ośrodki internowania w stanie wojennym. Analizuje ich rolę i znaczenie w planie zniszczenia Solidarności, wyizolowanie przywódców ruchu oraz zastraszenie społeczeństwa w latach stanu wojennego. Jacek Jerz został opisany na stronach 44-45 jako uznawany przez władze za jednego z najgroźniejszych działaczy w kraju, m.in. w kontekście swojej "wyjątkowo agresywnej postawy wobec władz politycznych i administracyjnych" oraz doprowadzenia do usunięcia ze stanowisk wszystkich radomskich decydentów odpowiedzialnych za krwawe stłumienie radomskiego Czerwca '76, co przedstawiono w przywołanej w przypisie informacji Departamentu II A MSW z dnia 14.03.1981 r. nt. "postawy i negatywnej działalności J. Jerza" skierowanej do KC PZPR. Ponadto, na stronie 423 książki wymieniono nazwisko J. Jerza na liście osób pobitych w trakcie krwawej pacyfikacji protestu internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie w dniu 14.08.1982 r.


Konfederacja Polski Niepodległej. Studium funkcjonowania opozycyjnej partii politycznej w realiach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Grzegorz Wołk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2020

Praca doktorska G. Wołka (pracownika Biura Badań Historycznych IPN i redaktora naczelnego Encyklopedii Solidarności) aspirująca do roli całościowego studium działalności KPN. Opracowanie obszerne (583 strony) i w wielu aspektach szczegółowe i wyczerpujące, zarazem jednak krytykowane przez licznych działaczy KPN za spłycenie lub wręcz całkowite pominięcie wielu istotnych zagadnień, np. brak omówienia licznych ofiar śmiertelnych. Obszerną krytykę zgłosiło również środowisko byłych radomskich działaczy KPN, zarzucając pracy marginalizację roli i wagi radomskich struktur oraz postaci Jacka Jerza, którego w opracowaniu wspomniano jedynie trzykrotnie: w kontekście przedstawienia przez niego na I Krajowym Zjeździe NSZZ "Solidarność" Planu Stabilizacji Gospodarczej KPN (str. 244), organizacji w Radomiu Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania i wejścia w skład ogólnopolskich władz KOWzP (str. 255), oraz zawieszenia w styczniu 1983 r. postępowania karnego Prokuratury Wojskowej Okręgu Warszawskiego prowadzonego przeciwko kierownictwu KPN, KOWzP i RRN (str. 331).


Ta ostatnia dekada - Radom i region radomski w latach 80. XX wieku
Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu, Archiwum Państwowe w Radomiu, ISBN 978-83-905288-8-5, Radom 2010.

Album-katalog wystawy o tym samym tytule, prezentowanej w Radomiu w 30. rocznicę powstania "Solidarności" w 2010 r. Zarówno wystawa jak i album o raczej "popularnym" charakterze i dość swobodnym podejściu do faktów, gdyż w treściach występują liczne błędy. Publikację prezentujemy ze względu na kilka odniesień do postaci Jacka Jerza (w skali rażąco nieadekwatnej do jego roli i działań w tym okresie), w tym m.in. informacji o jego ciężkim pobiciu w obozie internowania w Kwidzynie czy wielotysięcznej manifestacji podczas pogrzebu (podanego z błędną datą, dzień przed śmiercią).


Cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego
Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, ISBN 83-7204-005-2, Radom 1997.

Publikacja książkowa na temat zabytkowego cmentarza rzymskokatolickiego w Radomiu - jego powstania i historii, szaty roślinnej, architektury nagrobków, najcenniejszych inskrypcji nagrobnych, itp. Drugą połowę opracowania stanowią biogramy zasłużonych zmarłych, w tym biogram Jacka Jerza informujący o jego działalności i zasługach dla regionu oraz ruchu związkowego i niepodległościowego (patrz załączony obok skan). Do książki dołączona jest mapa, na której zaznaczone zostały lokalizacje grobów wszystkich zasłużonych zmarłych.


Kwidzyn. W niewoli brata mego... Stan wojenny
B. Gołąb i W. Kałudziński, Stowarzyszenie "Pro Patria" w Olsztynie, przy współpracy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Fundacji Promocji NSZZ "Solidarność", ISBN 83-88348-47-7, Olsztyn 2005.

Książka-dziennik opracowana w oparciu o kalendaryczne zapiski internowanych, szczegółowo opisująca funkcjonowanie obozu internowanych w Kwidzynie, ze szczególnym uwzględnieniem krwawej pacyfikacji protestu internowanych przez ZOMO i Służbę Więzienną, która miała miejsce w dniu 14.08.1982 r. - jednej z najbrutalniejszych akcji milicji i służb więziennych w historii PRL, w trakcie której do internowanych strzelano z armatek wodnych, bito pałkami i szczuto psami, a następnie przepuszczano przez "ścieżki zdrowia". Ponad 80 osób odniosło ciężkie obrażenia, część z nich trwałe kalectwo, kilka osób w krótkim czasie zmarło. Jacek Jerz wymieniony jest na na liście najciężej poszkodowanych (str. 381, poz. 41). Książka dostępna zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej (format PDF). Zobacz też galerię zdjęć z pacyfikacji protestu (J. Jerz oznaczony został na nich czerwoną strzałką).


Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego
Instytut Pamięci Narodowej, sygn. akt IPN Po 161/1, IPN BU 14601

Alfabetyczny wykaz osób internowanych w okresie stanu wojennego znajdujący się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera zestawienie nazwisk osób, które zostały internowane w całym okresie stanu wojennego. W wykazie podane są również okres internowania, data urodzenia oraz imiona rodziców. Informacje na temat Jacka Jerza zawarte są na 47. karcie wykazu pod pozycją 2954 (plik w formacie Adobe Acrobat PDF).


90 dni od początku - Jacek Jerz
Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, 6.04.1981 r., str. 5.

Artykuł autorstwa Jacka Jerza na temat przebiegu "90 dni spokoju", zamieszczony w wewnątrzzwiązkowym biuletynie informacyjnym NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska. J. Jerz wyraża w artykule satysfakcję, że udało się uniknąć strajku generalnego jako najcięższego i ostatecznego oręża oraz wyraża nadzieję, że władze komunistyczne - dla dobra kraju - zrezygnują z polityki nieustannej konfrontacji ze związkiem i umożliwią rozwiązywanie wszystkich problemów na drodze negocjacji.


Sprawozdanie z niezależności NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska - Jacek Jerz
Biuletyn Informacyjny MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, nr 1/1980, 3.12.1980 r., str. 5.

Raport autorstwa Jacka Jerza zamieszczony w inauguracyjnym numerze Biuletynu na temat stanu niezależności radomskich struktur i władz NSZZ "Solidarność" oraz istniejących zagrożeń. W artykule J. Jerz odnosi się przede wszystkim do trwających już od chwili powstania radomskiej "Solidarności" prób jej zdominowania przez środowisko PAX, oraz daje im zdecydowany odpór.

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Artykuł Jacka Jerza o zadaniach MKR po wyborach
Radomski Serwis Informacyjny NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, nr 1/1981, 10.06.1981 r., str. 4-6.

Artykuł Jacka Jerza (bez tytułu) zamieszczony w pierwszym numerze Radomskiego Serwisu Informacyjnego, traktujący o nowych obowiązkach i zadaniach na jakie powinien się przestawić MKR po wyborach władz regionu na zjeździe delegatów. Wg autora, w odróżnieniu od MKZ, do którego zadań należało przede wszystkim budowanie związku i realizacja najważniejszych postulatów, MKR powinien skupić się na pełnieniu funkcji usługowych wobec komisji zakładowych związku.

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Jacek Antoni Jerz (Wspomnienie pośmiertne) - Piotr Paweł Kozakiewicz
Obszerne, pięciostronnicowe wspomnienie postaci Jacka Jerza, jego działalności, represji i internowania, okoliczności śmierci i pogrzebu, napisane przez Piotra Kozakiewicza, działacza radomskiej "Solidarności" i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Spisane w formie maszynopisu w 1983 r. bezpośrednio po śmierci J. Jerza, było następnie wielokrotnie kopiowane i kolportowane w drugim obiegu na terenie Radomia i województwa. Stanowi szczegółowy i precyzyjny opis tych wydarzeń, zapisany bezpośrednio po tym jak miały miejsce, przez naocznego świadka.


Pamięć.pl 1/2013 - Postać miesiąca - Jacek Jerz
Miesięcznik Instytutu Pamięci Narodowej "Pamięć.pl", nr 1/2013.

"Pamięć.pl" to zarówno wydawany drukiem miesięcznik jak i internetowy portal edukacyjny prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. W numerze 1/2013, w 30. rocznicę śmierci Jacka Jerza, jego sylwetka została przypomniana w dziale "Kalendarium" jako "Postać miesiąca". Zamieszczone zdjęcie wykonane zostało na I Krajowym Zjeździe NSZZ "S" podczas prezentacji przez J. Jerza programu KPN oraz Planu Stabilizacji Gospodarki.

Pełny numer w portalu Pamięć.pl


Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska nr 4/1994 - Wspomnienie o Jacku Jerzu
Biuletyn Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, nr 4/1994 (196), str. 3.

Artykuł autorstwa Artura Kubisia opublikowany w biuletynie radomskiej "Solidarności" w 11. rocznicę śmierci Jacka Jerza, wspominający jego postać, zasługi i rolę w utworzeniu i przewodzeniu radomskiej opozycji, a także represje jakim został poddany i okoliczności jego nagłej śmierci.

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska nr 2/2018 - Jacek Jerz - Bohater radomskiej "Solidarności"
Biuletyn Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, nr 2/2018 (800), str. 4-5.

W styczniu 2018 r., w 35. rocznicę śmierci Jacka Jerza, w oficjalnym biuletynie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska opublikowany został artykuł przypominający postać Jacka Jerza oraz jego zasługi dla radomskiej "Solidarności" i struktur niepodległościowych.

Wersja online w serwisie Solidarność Ziemia Radomska.
Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska nr 2/2009 - Jacek Jerz - Tajemnica wciąż niewyjaśniona
Biuletyn Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, nr 2/2009 (690), str. 5-6.

Artykuł przypominający postać Jacka Jerza oraz jego zasługi dla radomskiej "Solidarności" i struktur niepodległościowych opublikowany w Biuletynie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska w styczniu 2009 r., w 26. rocznicę śmierci Jacka Jerza.

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


W imię ojca... - Echo dnia, 20.07.2007 r.
Artykuł Piotra Kutkowskiego w radomskim wydaniu Echa Dnia z 20.07.2007 r. przedstawiający sylwetkę Jacka Jerza, jego zasługi, represje jakim był poddawany i okoliczności jego śmierci.

Sprostowania wymaga kilka drobnych błędów, które wkradły się do artykułu: na I Krajowym Zjeździe J. Jerz był we wrześniu i październiku, zaś w przeddzień wprowadzenia stanu wojennego wrócił z posiedzenia Komisji Krajowej; w Katyniu zamordowany został dziadek żony J. Jerza, a on sam zmarł w wieku 38 a nie 39 lat; wypadek samochodowy miał miejsce w Żyrardowie, a internowanie miało miejsce w dniu 12 grudnia 1981 r.


W imię mojego ojca... - Echo dnia, 27.07.2007 r.
Druga część artykułu Piotra Kutkowskiego w radomskim wydaniu Echa Dnia z 27.07.2007 r. W tej części artykułu autor pisze o lekturze akt IPN, wielotysięcznej demonstracji w trakcie pogrzebu oraz pośmiertnym odznaczeniu Jacka Jerza przez Prezydenta RP orderem Polonia Restituta. Artykułowi towarzyszy rozmowa na temat Jacka Jerza z Bronisławem Kawęckim, działaczem radomskiej "Solidarności" i Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Czerwca '76, w której ujawnia on intesujące szczegóły, m.in. na temat rozmów J. Jerza z wicepremierem Rakowskim oraz przywiezienia L. Wałęsy na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w 5. rocznicę wydarzeń radomskich.


Order w dowód uznania - Gazeta Wyborcza Radom, 15.12.2006 r.
Artykuł w radomskim dodatku do Gazety Wyborczej informujący o pośmiertnym nadaniu Jackowi Jerzowi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderu Odrodzenia Polski w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Autorka przypomina sylwetkę Jacka Jerza, jego działalność, internowanie oraz okoliczności śmierci.


Tajemnicza misja - Julita Twardowska / Nowy Tygodnik Radomski, 1991
Artykuł z 1991 r. autorstwa radomskiej dziennikarki Julity Twardowskiej opublikowany w nieistniejącym już Nowym Tygodniku Radomskim, na temat potajemnego spotkania Jacka Jerza w imieniu radomskiej "Solidarności" z Edwardem Gierkiem i jego synem Adamem na przełomie 1980/1981 r. Spotkanie to miało na celu uzyskanie informacji na temat wydarzeń Czerwca '76. Zostało ono później umiejętnie wykorzystane przez Jacka Jerza do przełamania impasu w negocjacjach z wicepremierem Rakowskim dotyczących Radomskich Postulatów i rozpoczęcia rozmów z Komisją Rządową (patrz książka "Konflikt pamięci" wyżej).


Pomnik Katyński w Radomiu - Paweł Puton, "Królowa Świata" nr 4(66)/19
Artykuł Pawła Putona opisujący historię powstania Pomnika Katyńskiego w Radomiu. Autor w szczegółach przedstawia okoliczności ustawienia w głównej alei radomskiego cmentarza rzymskokatolickiego przez radomską Konfederację Polski Niepodległej w dniu 1 listopada 1981 r. z inicjatywy i pod przywództwem Jacka Jerza brzozowego Krzyża Katyńskiego, który jako jedyny w Polsce przetrwał przez blisko dekadę aż do upadku PRL i stał się asumptem dla wzniesienia w jego miejscu w 1990 r. obecnego pomnika.


Zapomniany przez podręczniki historii - Jacek Jerz 1944-1983
dr David R. Morgan, Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska nr 2/2003 (568), 27.01.2003 r., str. 5-6

Artykuł o Jacku Jerzu napisany przez dr Davida R. Morgana, amerykańskiego historyka mieszkającego w Polsce, autora książek historycznych wydawanych m.in. przez IPN (np. Konflikt pamięci. Narracje radomskiego Czerwca '76). Artykuł opublikowany został również w wersji angielskiej pod tytułem "Forgotten by textbooks - Jacek Jerz 1944-1983".

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Ulica wstydu - Biuletyn "Solidarność" Ziemia Radomska
Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska nr 8/2001 (509), 24.02.2001 r., str. 2-3

Haniebne okoliczności przemianowania przez SLD w 2001 r. ulicy Jacka Jerza na Gwardii Ludowej. Opisano postać wnioskodawcy - postkomunisty B. Barszczyńskiego (w 1981 r. w wyniku działań Jacka Jerza odwołanego ze stanowiska Prezydenta Radomia), powoływanie się przez niego na rzekome podpisy mieszkańców, których nigdy nie przedstawił, podjęcie uchwały ze złamaniem przepisów (brak uzasadnienia i kosztorysu), oraz skandaliczny sposób prowadzenia obrad, m.in. niedopuszczenie do głosu byłych opozycjonistów oraz wyłączenie mikrofonu synowi J. Jerza.

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Stanowisko NSZZ "Solidarność" ws. zmiany nazwy ulicy
Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska nr 9/2001 (510), 3.03.2001 r., str. 1-2

Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska wyrażające stanowczy protest i oburzenie wobec przemianowania przez SLD ul. Jacka Jerza na ul. Gwardii Ludowej.

Pełny numer w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


"Woził swoją syrenką Lecha Wałęsę"
Echo Dnia, 27.07.2007 r.

Rozmowa Piotra Kutkowskiego z Bronisławem Kawęckim, działaczem radomskiej "Solidarności" i przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Protestu Robotniczego Czerwiec '76 - wspomnienie postaci i działalności, okoliczności śmierci oraz uroczystego pogrzebu Antoniego Jacka Jerza.


Zbiór artykułów prasowych dot. zmiany nazwy ulicy
Radomska prasa lokalna, luty 2001 r.

Wybór artykułów z prasy lokalnej (m.in. Gazeta Wyborcza, Słowo Ludu, Echo Dnia) dotyczących przemianowania przez SLD ulicy Jacka Jerza na Gwardii Ludowej. Wszystkie artykuły opisują postać wnioskodawcy - postkomunisty B. Barszczyńskiego (w 1981 r. w wyniku działań Jacka Jerza odwołanego ze stanowiska Prezydenta Radomia), powoływanie się przez niego na rzekome podpisy mieszkańców, których nigdy nie przedstawił, podjęcie uchwały ze złamaniem przepisów (brak uzasadnienia i kosztorysu), oraz skandaliczny sposób prowadzenia obrad, m.in. niedopuszczenie do głosu byłych opozycjonistów oraz wyłączenie mikrofonu synowi J. Jerza.


CDN nr 9 - Nekrolog i wiersz
Numer 9 kieleckiego podziemnego pisma CDN z dnia 18.03.1983 r. zawierający nekrolog śp. Jacka Jerza oraz wiersz dla jego syna Michała.


Solidarność Ziemia Radomska nr 9/1983 - Nekrolog
Wiadomość o śmierci i pogrzebie Jacka Jerza opublikowana w numerze 9/1983 podziemnego biuletynu "Solidarność Ziemia Radomska" wydanego w dniu 22 lutego 1983 r.

Publikacja dostępna jest również w zasobach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.


Lista ofiar śmiertelnych stanu wojennego z 1984 r.
Jedna z pierwszych list ofiar śmiertelnych stanu wojennego wydana w formie ulotki / plakatu przez podziemne struktury "Solidarności" w 1984 r. Jacek Jerz wymieniony jest na 18. pozycji listy.


Barykada - Drukarnia Polowa im. Jacka Jerza
Po śmierci J. Jerza w 1983 r., na jego cześć utworzona została w Pionkach podziemna drukarnia jego imienia (Drukarnia Polowa im. Jacka Jerza), działająca nieprzerwanie aż do 1989 r. Oprócz wszelkiego rodzaju materiałów poligraficznych dla całego regionu drukarnia wydawała z niemal miesięczną regularnością pismo podziemnej "Solidarności" w Pionkach pt. "Barykada". W sumie ukazało się 58 numerów pisma, każdy o objętości 8-12 stron A4, wszystkie z nich sygnowane na głównej stronie przez Drukarnię Polową im. Jacka Jerza.


Radomska Oficyna Wydawnicza im. Jacka Jerza
Reaktywowana w połowie lat '80 radomska Konfederacja Polski Niepodległej na cześć śp. J. Jerza utworzyła Radomską Oficynę Wydawniczą im. Jacka Jerza, która przez 10 lat do czasu zakończenia działalności radomskiej KPN w połowie lat '90 prowadziła całość jej działalności poligraficznej i wydawniczej - kilkanaście tytułów pism, dziesiątki tysięcy ulotek, plakatów i innych materiałów. W zbiorach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej dostępnych jest obecnie jedynie kilka numerów pism "Kontra" oraz "Kontra Komunie".